Mateřská škola Vřesovice je jednotřídní mateřská škola (třída Vřesíci), kde se zpravidla vzdělávají  děti od 3 do 6 let pod vedením kvalifikovaných učitelek.
Naším cílem je vytvářet láskyplné a podnětné prostředí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a do školky se budou těšit.

Náš výchovně vzdělávací program všestranně rozvíjí osobnost dítěte, jak po stránce motorické, rozumové, tak i po stránce sociální. Zároveň děti vede k samostatnosti, kreativitě, sebejistotě a zodpovědnosti.
Děti se formou vyprávění a her, které jsou nejzákladnější potřebou dětí předškolního věku, seznamují s okolním světem, přírodou a společností.

Pomocí lidových písní, tanců, říkadel, pranostik, hádanek a pohádek, které jsou velice blízké dětskému vnímání způsobem vyjadřování i tematikou, seznamujeme děti s kulturním prostředím našeho kraje, folklorem, s přírodním prostředím, koloběhem přírody; děti se tak zároveň učí základům mateřského jazyka, jeho kráse a melodii.

Součástí nabízeného programu jsou dramatické, hudebně-pohybové a výtvarné aktivity, logopedické hrátky, vaření a pečení, pokusy, výlety, oslavy, výuka plavání, Metoda dobrého startu (v rámci přípravy na školní docházku). Zároveň se snažíme vyvarovat přemíry organizovaných akcí a umožnit dětem prostor ke spontánnímu hraní.

Filozofie MŠ Vřesovice:

  • vztah učitele a dítěte – učitel je pro dítě oporou, vede ho k samostatnosti řešení problémů, ke komunikaci a tvořivosti
  • individuální přístup k dítěti – každé dítě je jiné
  • výchova prožitkem – to, co dítě prožívá, co se mu líbí, z čeho má radost a dobrý pocit, to si pamatuje a odráží se to i v jeho životě
  • svobodně se projevovat a chybovat, učit se nést odpovědnost za své chování a poznávat hranice ostatních
  • činnosti bez nezdravého soutěžení, porovnání
  • úcta k přírodě, živým tvorům a přírodním zdrojům
  • spolupráce s rodinou – rodina jako nedílná součást světa dítěte, dítě potřebuje cítit lásku jistotu a bezpečí jak v rodině, tak v MŠ